Geplaatst
Reacties Geen

Mit dank an d’r Jo Janssen vuur ‘t reëttrekke wat sjeef woar

‘Ne sjtaatse man jeet hoeëg jehakt,
De neëlsjer hatte roeeë jelakt
Mit sjwatse hod, erinneróng,
wos watte wool, woa heë vuur sjtong

Jozefien, hód en sjaal,
bekankt van sjtaat bis bloemendael
Da witste: nieks bliet wie ‘t is,
Drum pak d’r daag, en jenis

Dat is de J van Jód Jedoa,
de J van jee jedeuns
Jans jeweun jód jefloept,
jelaacht en jans jód weer
Jodsjedank jód jejange,
ainfach jrandioos
Zoeng J dat is jet jans jevreks,
Zoeng J die han iech jeer

Wat broechste mieë um vräud tse kenne,
vrung, zon, sjpas en sjwemme
jans jemuutliech ies tse èse,
en doanoa diech oes tse rèste

ligkst doa in ‘t vuchtieg jraas,
wasser krult dieng hoare, naas
Dieng erm zunt noa de zon jerikt,
En doe, Jasmien, has dat jeflikt

Dat is de J van Jód Jedoa,
de J van jee jedeuns
Jans jeweun jód jefloept,
jelaacht en jans jód weer
Jodsjedank jód jejange,
ainfach jrandioos
Zoeng J dat is jet jans jevreks,
Zoeng J die han iech jeer

De poete zitse óp ing rei,
De juf die sjteet ‘r mónter bei
Die maache heur hü nieks d’r hin,
ze jriemmelt en kriet heure zin
Mit kammauw, daag in daag oes,
ónjeremd, jeet ‘t vuuroes
Jroeës en kling, aller aat,
ze kient jód leëve bij-jebraat

Dat is de J van Jód Jedoa,
de J van jee jedeuns
Jans jeweun jód jefloept,
jelaacht en jans jód weer
Jodsjedank jód jejange,
ainfach jrandioos
Zoeng J dat is jet jans jevreks,
Zoeng J die han iech jeer

Medewerker
Categorie ,

← Ouder Nieuwer →